Obchodné a reklamačné podmienky - Tehotenské oblečenie

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Obchodné a reklamačné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky 

Obsah :

1. Všeobecné ustanovenia
2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
3. Práva a povinnosti predávajúceho
4. Práva a povinnosti kupujúceho
5. Dodacie a platobné podmienky
6. Možnosť odstúpenia od zmluvy
7. Výmena tovaru
8. Záručná doba a reklamácia
9. Ochrana osobných údajov kupujúceho

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri uzatváraní kúpnych zmlúv (ďalej len kúpna zmluva) prostredníctvom internetovej stránky www.mamulienka-shop.eu (ďalej len eshop), medzi predávajúcim: Názov firmy : Mgr. Anna Koberová – Mamulienka Námestie sv. Egídia 37/16, 058 01 Poprad Registrácia : Živnostenský register Obvodného úradu Číslo živnostenského registra: Fakturačné údaje: IČO: IČ DPH: Kontaktné údaje predávajúceho: anna.koberova@gmail.com (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať tovar podľa objednávky kupujúceho a záväzok kupujúceho tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu podľa objednávky vrátane poštovného a balného.
1.2. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí s tým, aby sa tieto všeobecné obchodné podmienky vzťahovali na kúpnu zmluvu, ktorú týmto uzatvára prostredníctvom eshopu. 


2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je OBJEDNÁVKA kupujúceho odoslaná predávajúcemu prostredníctvom eshopu. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza v momente potvrdenia objednávky predávajúcim. Objednávka sa týmto stáva záväznou pre obe strany. Objednávka musí obsahovať všetky povinné údaje v objednávkovom formulári - inak nemusí byť predávajúcim akceptovaná.
2.2. Záväzným akceptovaním objednávky je e-mailové potvrdenie o akceptovaní objednávky (označené ako "potvrdenie objednávky"), ktoré pošle predávajúci kupujúcemu na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Automatické e-mailové oznámenie o prijatí objednávky sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.
2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o objednávke, a to číslo objednávky, údaje o objednanom tovare a cene za tovar, údaj o cene a spôsobe doručenia a dobe expedície, celkovú cenu objednávky vrátane všetkých poplatkov, DPH a údaje o objednávateľovi.
2.4. Storno objednávky 
       2.4.1 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným akceptovaním. Objednávku môže kupujúci stornovať e-mailom, alebo telefonicky.
       2.4.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: * objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nesprávna e-mailová adresa kupujúceho) * tovar je vypredaný, čo nemuselo byť na stránkach eshopu zjavné v čase objednávky, nakoľko aktualizácia stavu zásob neprebieha online. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bezodkladne prevedená späť na jeho účet. 


3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný dodať podľa objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.
3.2 Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.
3.3 Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o expedícii tovaru bezodkladne najneskôr do 2 pracovných dní od expedície. Expedičný e-mail obsahuje podacie číslo zásielky, podľa ktorého je zásielka sledovateľná v systéme DPD.
3.4. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny alebo zálohy na dodaný tovar.
3.5. Predávajúci má právo kontaktovať v prípade potreby kupujúceho telefonicky alebo e-mailom. 


4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný pri objednávke a komunikácii s predávajúcim uvádzať pravdivé údaje o sebe vrátane fungujúcej e-mailovej adresy.
4.2. Kupujúci je povinný: a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
4.3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.5. Dodacie a platobné podmienky

5.1 Tovar je predávaný podľa fotografií, vzorov a veľkostných tabuliek predávajúceho umiestnených na internetovej stránke shopu predávajúceho.
5.2 Úhradu kúpnej ceny realizuje Kupujúci v hotovosti prostredníctvom dobierkovej služby (dobierka) DPD,a. s. alebo prepravnej spoločnosti DPD (ďalej len doručovateľ).
5.3. Poštovné a balné stanovuje predávajúci nasledovne Dobierka - DPD - 4.95,- €
5.4. Obvyklá doba dodania je 1-3 dni prostredníctvom DPD.
5.5. V prípade, že tovar nie je doručený v obvyklej dobe po oznámenom dni expedície, je povinnosťou kupujúceho informovať sa o zásielke na príslušnej pobočke doručovateľa.
5.6. Miestom dodania tovaru je adresa kupujúceho uvedená v objednávke, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
5.7. V prípade, že kupujúci z akéhokoľvek dôvodu neprevezme zásielku na pošte v odbernej lehote a tovar je zaslaný späť predávajúcemu, má predávajúci nárok na náhradu dodatočných poštových nákladov na opätovné zaslanie tovaru kupujúcemu. V prípade, že tento následne odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci má nárok na náhradu skutočných nákladov poštovného pri prvom pokuse o doručenie.
5.8. V prípade, že kupujúci neprevezme tovar, ktorý mu bol zaslaný formou dobierky, porušuje tým svoju povinnosť podľa bodu 4.2 týchto obchodných podmienok. Predávajúcemu týmto vzniká nárok na náhradu poštovného za zaslanie tovaru kupujúcemu a za jeho vrátenie doručovateľom. Predávajúci tieto náklady vyúčtuje kupujúcemu, ktorý týmto súhlasí s ich úhradou bez výhrad.
5.9. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, hlavne neporušenosť prepravného obalu, tovar ako aj jeho obal, hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že prepravný obal alebo tovar je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť doručovateľovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí doručovateľ. 


6. Možnosť odstúpenia od zmluvy

6.1.Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
6.2.Ak sa tak rozhodne, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
6.3 Vrátený tovar je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu na adresu uvedenú v bode 1.1. týchto Všeobecných obchodných podmienok ako doporučený list alebo poistený balík na vlastné náklady. Tovar zaslaný formou dobierky predávajúci nie je povinný prevziať. Riziko straty zásielky počas prepravy predávajúcemu znáša kupujúci.
6.4 Podmienkou vrátenia plnej kúpnej ceny tovaru je: a) odoslanie tovaru najneskôr na 7. deň od jeho prevzatia b) nepoškodený stav tovaru vrátane visačiek, bez známok používania c) priloženie kópie dokladu o kúpe d)určenie čísla účtu, na ktorý má byť platba poukázaná
6.5 Predávajúci má povinnosť vrátiť kúpnu cenu tovaru kupujúcemu bezodkladne po jeho prevzatí.
6.6 V prípade, že je tovar vrátený bez pôvodného obalu, visačiek alebo nesie znaky používania, má predávajúci právo na zníženie vracanej čiastky o opotrebenie. 


7.Výmena tovaru

7.1.V prípade, že mákupujúci záujem o výmenu tovaru z dôvodu nesprávne zvolenej veľkosti má právo vymeniť ho za inú veľkosť, prípadne za iný tovar v rovnakej cene.
7.2.V prípade, že má kupujúci záujem o výmenu za tovar, ktorý je drahší ako pôvodný, doplatí predávajúcemu rozdiel prevodom na účet, ak sa s predávajúcim nedohodnú inak.
7.3 V prípade, že má kupujúci záujem o výmenu za tovar, ktorý je lacnejší ako pôvodný, predávajúci uhradí rozdiel na účet kupujúceho
7.4 Tovar na výmenu musí spĺňať náležitosti uvedené v bode 6.4 a kupujúci ho zasiela podľa podmienok uvedených v bode 6.3.
7.5. Predávajúci zrealizuje výmenu bezodkladne po prevzatí tovaru alebo po pripísaní platby podľa bodu 7.2. na účet predávajúceho, podľa toho čo nastane neskôr.
7.6. Náhradný tovar zasiela predávajúci kupujúcemu na vlastné náklady. 


8. Záručná doba a reklamácia

8.1 Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
8.2 Proces reklamácie sa riadi príslušnými ustanovenia mi Občianskeho zákonníka v platnom znení 


9. Ochrana osobných údajov kupujúceho - podrobné informácie v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

9.1. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.mamulienka-shop.eu Mgr. Anna Koberová – Mamulienka Námestie sv. Egídia 37/16, 05801 Poprad IČO: DIČ: IČ DPH: Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou formulára, ktorý kupujúci vyplní pri objednávaní tovaru.
9.2. Účel spracúvania osobných údajov • Vystavenie daňového dokladu – faktúry. • Doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru. • Komunikácia s kupujúcim elektronickou poštou na adrese obchod@mamulienka-shop.eu, prípadne telefonicky z dôvodu potvrdenia objednávky, platby za tovar, spresnenia termínu dodávky tovaru, atď. • Oslovenie kupujúceho formou ankety za účelom zistenia jeho preferencií alebo názorov pre interné potreby predávajúceho
9.3. Zoznam získavaných osobných údajov prostredníctvom objednávkového formulára • Meno a priezvisko • Názov firmy (iba ak si kupujúci dáva tovar zaslať do zamestnania) • Adresa bydliska (ulica, číslo domu, mesto, PSČ) • E-mail • Telefónne číslo
9.4. Nutnosť poskytnutia osobných údajov Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho kupujúci objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je kupujúci povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.
9.5. Poskytnutie údajov tretím stranám Osobné údaje predávajúci neposkytne žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem pracovníkov DPD, a.s., a to len v rozsahu potrebnom na doručenie zásielky (meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku). Získané osobné údaje predávajúci nezverejní žiadnou inou formou.
9.6. Likvidácia osobných údajov Prevádzkovateľ získané osobné údaje uchováva v zmysle § 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 428/202 Z.z. kde archívne lehoty vychádzajú zo zákona č. 108/2002 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a zo zákona č. 431/2000 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Likvidácia údajov bude vykonaná v súlade s predpismi podľa platnej legislatívy SR.
9.7. Práva a povinnosti kupujúceho (dotknutej osoby) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať: o informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov o informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje o odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania o opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania o likvidáciu jej osobných údajov
9.8 Kupujúci si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 428/2008 Z.z. elektronickou poštou na adrese obchod@mamulienka-shop.eu alebo písomne na adrese sídla predávajúceho. Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia. 

Prajeme Vám príjemné nakupovanie v našom internetovom obchode.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky